Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

De volgende begrippen worden gebruikt in de algemene voorwaarden:

  • 1.1 De opdrachtgever is de wederpartij van Sundown Design.
  • 1.2 De overeenkomst is de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Sundown Design.
  • 1.3 De deadlines zijn omschreven in de factuur.

Artikel 2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten gesloten door Sundown Design en alle andere handelingen verricht door Sundown Design.

Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op iedereen die voor Sundown Design werkt (als partner of in loondienst) en op iedereen die door Sundown Design wordt ingeschakeld.

Sundown Design is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na toezending of bekendmaking van de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 3. Opdracht

Tenzij vooraf met de opdrachtgever is overeengekomen dat de opdracht zal worden uitgevoerd door een aangewezen persoon, is Sundown Design vrij om te bepalen welke van haar partners of medewerkers betrokken zullen zijn bij de uitvoering van de opdracht. Sundown Design is ook gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht.

Sundown Design is vrij om de opdracht uit te voeren volgens haar eigen technische en creatieve inzicht, zolang dit niet expliciet is omschreven in de offerte/overeenkomst.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

De uitvoering van de toegewezen taak is uitsluitend bedoeld voor de opdrachtgever. Derden kunnen hier geen rechten aan ontlenen. Sundown Design is niet aansprakelijk voor werkzaamheden uitgevoerd door derden in het kader van de opdracht, voor zover de inzet van deze derden is overeengekomen met de opdrachtgever.

Tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzet van Sundown Design, is Sundown Design nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van Sundown Design is beperkt tot het bedrag van het gefactureerde tarief voor de betreffende opdracht, met een maximum van €5.000.

Sundown Design is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van materialen, modellen, informatiedragers, software, databases of andere informatie die door of namens de opdrachtgever is verstrekt voor de uitvoering van de opdracht.

De opdrachtgever vrijwaart Sundown Design tegen alle vorderingen van derden die schade lijden in verband met de uitvoering van de opdracht, waarvan de oorzaak is toe te schrijven aan anderen dan Sundown Design of de opdrachtgever.

De opdrachtgever is verplicht om eventuele schade waarvoor Sundown Design aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk nadat deze is ontdekt, maar uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de opdracht, te melden. Indien dit niet gebeurt, verliest de opdrachtgever het recht om Sundown Design aansprakelijk te stellen.

De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen gelden eveneens ten gunste van werknemers van Sundown Design en derden die door Sundown Design zijn ingeschakeld.

Artikel 8. Overmacht

Sundown Design is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen onder de overeenkomst indien deze tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten haar redelijke controle (overmacht).

In geval van overmacht is Sundown Design gerechtigd haar verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten gedurende de duur van het overmachtsevenement.

Indien het overmachtsevenement langer duurt dan zes maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving te ontbinden zonder enige verplichting tot compensatie van de andere partij.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene voorwaarden of de overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Amsterdam, Nederland, tenzij de wet anders voorschrijft.

Offerte aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend een offerte aan en wij reageren binnen 24 uur!
Stap 1/3

Jouw gegevens

Contact gegevens
Step 2/3

Hoe kunnen we je helpen?

Step 3/3

Extra toelichting

Back
Volgende

Formulier verstuurd!

Binnen 24 uur nemen wij contact met je op

Oops! Something went wrong while submitting the form.